ปาเต็ก ฟิลิปป์

Patek Philippe 5268 461g 001 Cortina Watch Aquanaut Collection

Aquanaut

คอลเลกชั่น อควานอต (Aquanaut) ที่ดูเยาว์วัยและทันสมัย
สร้างความฮือฮาในทันทีที่เปิดตัวขึ้นในปี 1997
นาฬิกาสปอร์ตที่โดดเด่นด้วยตัวเรือนทรงแปดเหลี่ยมโค้งมนที่
ได้รับแรงบันดาลใจจาก นอติลุส (Nautilus)
และประกอบสายที่เหมาะกับ "เขตร้อน"
ซึ่งมีความทนทานเป็นพิเศษทั้งจากน้ำเค็มและรังสียูวี

Aquanaut

คอลเลกชั่น อควานอต (Aquanaut) ที่ดูเยาว์วัยและทันสมัย
สร้างความฮือฮาในทันทีที่เปิดตัวขึ้นในปี 1997
นาฬิกาสปอร์ตที่โดดเด่นด้วยตัวเรือนทรงแปดเหลี่ยมโค้งมนที่
ได้รับแรงบันดาลใจจาก นอติลุส (Nautilus)
และประกอบสายที่เหมาะกับ "เขตร้อน"
ซึ่งมีความทนทานเป็นพิเศษทั้งจากน้ำเค็มและรังสียูวี

Patek Philippe 5268 461g 001 Cortina Watch Aquanaut Collection
Untitled Design 20 3 Untitled Design 20 2

Official Patek Philippe Aquanaut Retailer

As Thailand’s premier luxury watch retailer, Cortina Watch offers an exquisite selection of prestigious brands. We take pride in presenting the captivating Patek Philippe Aquanaut collection for discerning collectors and enthusiasts seeking exceptional timepieces that balance both form and function.

The Illustrious History of the Patek Philippe Aquanaut 

Introduced in 1997, the Aquanaut collection seamlessly integrates Patek Philippe’s iconic Nautilus design with modern innovation. This renowned series has rapidly earned a reputation for its bold aesthetic, pioneering functionality, and avant-garde materials. Embodying the Swiss watchmaker’s dedication to unparalleled quality and craftsmanship, the Aquanaut has become a mainstay in the world of luxury horology.

Over the years, the Aquanaut collection has evolved and expanded, incorporating various complications and designs that continue to captivate watch enthusiasts. From the launch of the first stainless steel model, the 5167A, to the introduction of more intricate complications like the Travel Time, the Aquanaut remains a symbol of Patek Philippe’s relentless pursuit of horological excellence.

Masterful Craftsmanship: The Patek Philippe Aquanaut

The Aquanaut collection is a testament to Patek Philippe’s devotion to meticulous craftsmanship and intricate detailing. Forged with the finest materials, these sophisticated timepieces are available in stainless steel, rose gold, and white gold, catering to diverse tastes and preferences. The Aquanaut’s hallmark sporty rubber strap, resistant to UV rays and saltwater, epitomises the brand’s pursuit of elegance without compromising performance.

Each Aquanaut timepiece is equipped with a scratch-resistant sapphire crystal and a self-winding mechanical movement, ensuring precision and reliability. With a water resistance of up to 120 metres, these watches are perfectly suited for those with an active lifestyle or a passion for aquatic pursuits.

The Allure of Patek Aquanaut Watches

The Aquanaut collection’s diverse range of models offers something for everyone, from the purist seeking a classic, understated design, to the aficionado drawn to more elaborate complications. The iconic octagonal bezel, inspired by the Patek Philippe Nautilus, exudes an air of sophistication, while the subtle guilloché patterns adorning the dials add depth and complexity to each watch’s design.

With its harmonious blend of refined aesthetics and state-of-the-art technology, the Patek Philippe Aquanaut has become a symbol of timeless elegance and unrivalled performance in the world of haute horlogerie.

Discover the Patek Aquanaut Collection in Thailand

At Cortina Watch Thailand, our curated collection of Patek Philippe timepieces invites you to immerse yourself in the realm of haute horlogerie. As an authorised Patek Philippe retailer in Thailand, our experienced watch specialists are dedicated to helping you find the perfect Aquanaut to enhance your collection or elevate your style.

Browse our extensive selection of Patek Aquanaut models and — from the iconic 5167A to the dazzling 5062/450R — experience firsthand the unparalleled craftsmanship and attention to detail that define these exceptional timepieces. Let our team guide you in discovering the rich history and innovative spirit that have made Patek Philippe a revered name in the world of luxury watches.

Frequently Asked Questions about Patek Aquanaut

How exclusive is a Patek Philippe Aquanaut?

The Patek Philippe Aquanaut is a highly sought-after luxury timepiece revered by collectors and horology enthusiasts alike. Its exceptional craftsmanship, innovative design, and the brand’s unwavering commitment to quality ensure that each Aquanaut watch retains its exclusivity and prestige. As one of the most iconic collections within Patek Philippe’s range, the Aquanaut is a coveted and timeless investment for discerning collectors.

Who wears a Patek Aquanaut?

The Patek Aquanaut is a popular choice among watch aficionados, connoisseurs, and influential personalities from various fields. Its versatile design and exceptional performance make it an ideal timepiece for those seeking both sophistication and functionality. From accomplished professionals to renowned celebrities, the Patek Philippe Aquanaut has captured the hearts of many who appreciate the fine art of watchmaking.