ปาเต็ก ฟิลิปป์

Patek Philippe Calatrava 6007g 001 At Cortina Watch

Calatrava

ความงามสง่าเหนือกาลเวลา ด้วยเส้นสายงามพิสุทธิ์ นาฬิกา
คาลาทราวา (Calatrava) จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นหัวใจสำคัญของนาฬิกาข้อมือ ตัวเรือนทรงกลม และเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่ดีที่สุดของสไตล์ ปาเต็ก ฟิลิปป์

Calatrava

ความงามสง่าเหนือกาลเวลา ด้วยเส้นสายงามพิสุทธิ์ นาฬิกา
คาลาทราวา (Calatrava) จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นหัวใจสำคัญของนาฬิกาข้อมือ ตัวเรือนทรงกลม และเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่ดีที่สุดของสไตล์ ปาเต็ก ฟิลิปป์

Patek Philippe Calatrava 6007g 001 At Cortina Watch
Untitled Design 20 2 Untitled Design 20 3

Patek Philippe Calatrava: A Timeless Perfection

The Patek Philippe Calatrava collection, a symbol of understated elegance, was first introduced in 1932, marking a new chapter in the history of luxury watchmaking. The Calatrava timepieces embody the essence of Patek Philippe’s horological expertise and commitment to refinement, making them a highly coveted collection for watch enthusiasts worldwide.

Explore the Timeless Patek Calatrava Collection

Immerse yourself in the world of Patek Philippe Calatrava, where the pursuit of horological perfection meets classic design. Experience the allure of these exquisite timepieces and their unyielding dedication to craftsmanship, precision, and sophistication.

A Legacy of Pure Elegance

Since its inception, the Patek Calatrava collection has been celebrated for its iconic round case and clean, minimalist dial design. The Calatrava is defined by its pure lines and focuses on the essentials, resulting in a timeless aesthetic transcending fleeting trends.

Horological Excellence

Patek Calatrava watches are renowned for their mechanical movements, showcasing the brand’s dedication to innovation and precision. Expertly crafted, these timepieces feature manual-winding or automatic movements, meticulously engineered to provide exceptional timekeeping and reliability.

Versatile Sophistication

The Calatrava collection offers a range of models crafted from top-quality materials, including precious metals like white or rose gold and carefully selected leather or alligator straps. Sapphire crystal is used for the case back and the dial, ensuring scratch resistance and durability. The attention to detail and superior craftsmanship ensures an enduring elegance synonymous with the Patek Philippe name.

Discover Patek Philippe Calatrava Timepieces in Thailand

The Patek Philippe Calatrava collection represents the epitome of horological artistry, combining timeless elegance with unparalleled craftsmanship. These exquisite timepieces are a testament to the enduring legacy of Patek Philippe, making them an ideal addition to any watch enthusiast’s collection.

Whether you want to make a statement or seek a subtle expression of sophistication, a Patek Calatrava watch will elevate your style. Browse the collection online or visit any of our boutiques in Bangkok, Thailand, to experience these exceptional timepieces firsthand.

Frequently Asked Questions About Patek Philippe Calatrava

Why is the Patek Calatrava Ref. 3919 so popular?

The Patek Calatrava Ref. 3919 is so popular because it embodies the quintessential Calatrava design with its clean, minimalist dial, elegant Roman numerals, and iconic hobnail bezel. Its timeless appeal and Patek Philippe’s exceptional craftsmanship make it a sought-after timepiece among collectors and enthusiasts alike.

Who has worn the Patek Calatrava?

The Patek Calatrava has graced the wrists of many notable figures over the years, reflecting its enduring elegance and versatility as a symbol of refined sophistication. Recent wearers include singer-songwriter Ed Sheeran and Irish fighter Ian McGregor, who have added the Patek Calatrava to their watch collection.