คาร์เทียร์

Collection Page Desktop D0496489 Car Static 1440x500 Puwa10777 Sg Cortina
Wgsa0010 Watch Image 409x698

Santos de Cartier

Santos De Cartier รุ่นใหม่ยังคงอยู่กับปรัชญาดั้งเดิมในการออกแบบที่สะท้อนให้เห็นถึงนวัตกรรม และจิตวิญญาณแห่งยุคสมัยที่มีความเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสม
ตามกาลเวลา

Santos de Cartier

Santos De Cartier รุ่นใหม่ยังคงอยู่กับปรัชญาดั้งเดิมในการออกแบบที่สะท้อนให้เห็นถึงนวัตกรรม และจิตวิญญาณแห่งยุคสมัยที่มีความเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสม
ตามกาลเวลา

Wgsa0010 Watch Image 409x698

A Vehicle for Excellence

ในการออกแบบดีไซน์นาฬิการุ่นใหม่จาก Cartier ได้มุ่งเน้นความสำคัญของขนาดที่ลงตัวและความสบายระหว่างการสวมใส่ ความงดงามของ Santos ถูกถ่ายทอดผ่านรูปทรงสี่เหลี่ยมที่ทันสมัย ยึดด้วยสกรู 8 ตัวบน รอบตัวเรือน พร้อมด้วยนวัตกรรมใหม่และสายข้อมือแบบปรับได้

Official Cartier Santos Retailer 

The Cartier Santos collection, also known as Santos de Cartier, celebrates the enduring friendship between Louis Cartier and legendary aviator Alberto Santos-Dumont. The Santos de Cartier watch emerged as a response to the unreliability and impracticality of using pocket watches during flights. Each square-shaped timepiece embodies the trailblazing spirit that has characterised the esteemed Cartier brand in the realm of luxury timepieces for over a century.

Experience the Unmatched Excellence of Santos de Cartier

Immerse yourself in the enthralling universe of Cartier Santos and explore the distinct characteristics that set this iconic collection apart. Every carefully designed timepiece displays the brand’s steadfast dedication to luxury horology, making Santos de Cartier a genuine emblem of sophistication.

Timeless Design & Legacy

Santos de Cartier watches feature a unique square case, Roman numeral dials and visible screws on the bezel, mirroring the forward-thinking spirit of the aviator they are named after. This legendary design has defied time, linking past and present to create a truly classic and long-lasting timepiece.

Skilled Craftsmanship

Outfitted with cutting-edge mechanical movements, Cartier Santos watches guarantee unrivalled accuracy and dependability. The collection also incorporates Cartier’s patented QuickSwitch and SmartLink systems, allowing for seamless strap changes and bracelet adjustments, demonstrating the brand’s dedication to innovation and contemporary functionality.

Everlasting Elegance

The Santos de Cartier collection presents a wide array of models, from traditional stainless steel to rose gold timepieces. This adaptability and enduring elegance make these watches suitable for men and women, adding a touch of refinement to any event.

Shop Cartier Santos Timepieces in Thailand

Cartier Santos watches are emblematic of the brand’s extensive heritage and pioneering spirit. These are designed to captivate and inspire, whether you desire a polished timepiece or a wristwatch for both business and leisure endeavours.

Enhance your ensemble of exquisite timepieces with a Cartier Santos watch, and admire the artistry and technical mastery embodied in each piece. The distinguished Santos collection delivers both exceptional functionality and impressive performance. Discover the selections online or at our watch shop, the Cartier Central Embassy, in Bangkok.

Frequently Asked Questions about Santos de Cartier

Why is Cartier Santos so renowned?

Cartier Santos is renowned for its rich history and groundbreaking design as one of the first wristwatches created for aviation. The distinct appearance, combined with Cartier’s commitment to craftsmanship and innovation, has established the Santos de Cartier’s position as an iconic and highly sought-after timepiece among global luxury watch brands.

Is a Cartier Santos a formal watch?

Although the Cartier Santos watch can be worn at formal events, it is also suitable for casual events due to its versatile design. Across diverse models, the collection can cater to your unique preferences and styles, ensuring a flawless complement to any wardrobe or event.