หน้าแรก
//
นโยบายความเป็นส่วนตัวของ คอร์ติน่า วอทช์

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ คอร์ติน่า วอทช์

บริษัท คอร์ติน่า วอทช์ (ประเทศไทย) จํากัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “คอร์ติน่า วอทช์ ” หรือ “เรา” หรือ “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) ยึดมั่นในความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่จะซื้อสินค้าและลูกค้ารวมทั้งแขกผู้มาเยือนที่เรารวบรวมผ่านเว็บไซต์ของเรา  วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งท่านถึงวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.ฯ”).

โปรดใช้เวลาสักครู่เพื่ออ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อที่ท่านจะได้รู้และเข้าใจวัตถุประสงค์ที่เรารวบรวม ใช้ และเปิดเผยหรือประมวลผลโดยประการอื่น ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เราจะปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฯ และกฎหมายไทยที่บังคับใช้  คอร์ติน่า วอทช์ อาจปรับปรุง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในวัตถุประสงค์ที่เรารวบรวม ใช้ และเปิดเผยหรือประมวลผล และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อกำหนดทางกฎหมายหรือกฎระเบียบ

1 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1.1 พ.ร.บ.ฯ ให้คำนิยามของคำว่า ข้อมูลส่วนบุคคล ว่า หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งสามารถใช้ระบุตัวบุคคลดังกล่าวได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เช่น ชื่อ เลขประจำตัวประชาชน ข้อมูลที่ตั้ง ข้อมูลการติดต่อ สิ่งที่ใช้ระบุอัตลักษณ์ออนไลน์ หรือที่เกี่ยวกับปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยที่เฉพาะเจาะจงถึงอัตลักษณ์ทางกายภาพ สรีรเคมี พันธุกรรม จิตใจ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือสังคม ของบุคคลธรรมดานั้นๆ (เหล่านี้เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”)  เราอาจรวบรม ใช้ เก็บ และโอนข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ เกี่ยวกับท่าน ซึ่งอาจรวมถึง (ขึ้นอยู่กับลักษณะของปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเรา) แต่ไม่จำกัดเพียง

2 การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 คอร์ติน่า วอทช์ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในวิธีต่างๆ ดังต่อไปนี้

2.2 เมื่อท่านเลื่อนดูเว็บไซต์ของเรา ท่านดูโดยไม่ระบุตัวตนแต่โปรดดูด้านล่างในหัวข้อ คุกกี้

2.3 หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ กับเรา เกี่ยวกับบุคคลภายนอก (เช่น ข้อมูลของคู่ครอง บิดามารดา พนักงาน และ/หรือผู้แทนที่ได้รับอนุญาต) เมื่อส่งข้อมูลดังกล่าวให้เราแล้ว หมายความว่า ท่านรับรองและรับประกันกับเราว่าท่านได้ขอความยินยอมของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวแก่เราเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง

2.4 ท่านควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งให้เรานั้น ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นจริง และไม่ผิด  หากท่านไม่ทำดังนี้ เราอาจไม่สามารจัดหาสินค้าหรือบริการแก่ท่านตามที่ขอได้

3 วัตถุประสงค์ในการรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3.1 คอร์ติน่า วอทช์ จะใช้ขั้นตอนอันสมควรในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ให้ถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต  ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับใช้ใดๆ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อกฎหมายอนุญาตเท่านั้น  โดยส่วนใหญ่ คอร์ติน่า วอทช์ รวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “วัตถุประสงค์”)

3.2 นอกจากนี้ คอร์ติน่า วอทช์  อาจรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของความสัมพันธ์ของเรากับท่าน

3.3 นอกจากนี้ หากท่านให้ความยินยอมที่ให้โดยมีข้อมูลประกอบและเฉพาะเจาะจงแก่เรา คอร์ติน่า วอทช์  อาจ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

3.4 หากท่านได้ให้หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน และได้ระบุว่าท่านให้ความยินยอมที่จะรับข้อมูลการตลาดหรือโปรโมชั่นผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน คอร์ติน่า วอทช์  อาจติดต่อท่านเป็นครั้งคราวทางหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว (ผ่านข้อความเสียง ข้อความสั้น โทรสาร หรือวิธีการอื่นที่ท่านได้ตกลงไว้) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา (รวมถึงส่วนลดและข้อเสนอพิเศษ)

3.5 ในส่วนของสินค้าหรือบริการที่เฉพาะเจาะจงหรือในการมีปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเรา เราอาจแจ้งท่านเป็นการเฉพาะถึง วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เรารวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  หากเราได้แจ้งไว้เช่นนั้น เราจะรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติมเหล่านั้นเว้นแต่เราจะแจ้งท่านเฉพาะเจาะจงเป็นอย่างอื่น

3.7 คอร์ติน่า วอทช์  อาจประมวลผล และ/หรือโอน ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้กับบุคคลภายนอกและสมาชิกอื่นๆ ของ กลุ่ม คอร์ติน่า ซึ่งมีรายชื่ออยู่ใน https://www.cortina.com.th/ ซึ่งอาจปรับปรุงเป็นครั้งคราว และ/หรือ  แบรนด์ และ/หรือ ผู้รับจ้างช่วงของ คอร์ติน่า วอทช์ (ซึ่งอาจตั้งอยู่ในเขตดินแดนอื่น) เพื่อวัตถุประสงค์ในการ (1) จัดหาสินค้าและบริการ (2) จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตลาด (3) การจัดวิเคราะห์ข้อมูลดิบแบบรวมและแบบนิรนามเพื่อพัฒนาและปรับปรุงข้อเสนอและบริการลูกค้าของแบรนด์สินค้า หรือ (4) จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับ คอร์ติน่า วอทช์  และ/หรือ สินค้าและบริการหลากหลายประเภทของ คอร์ติน่า วอทช์

3.8 ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมมานั้นถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างออกไป และ/หรือ แบ่งปันกับบุคคลภายนอก เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนใช้หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล คอร์ติน่า วอทช์ มีนโยบายหลีกเลี่ยงการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกินความจำเป็น และ/หรือไม่เกี่ยวข้อง

3.9 คอร์ติน่า วอทช์ ไม่รวบรวม และ/หรือ ทำขึ้นโดยการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำไปขายให้กับบุคคลนอก

3.10 โปรดทราบว่าเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลภายนอกโดยไม่ขอความยินยอมของท่านก่อนในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสถานการณ์ต่อไปนี้

3.11 ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง เราอาจถือว่าได้รับความยินยอมจากท่านเมื่อท่านสมัครใจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้  เมื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเราแล้ว หมายความว่าท่านยอมรับและตกลงว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และกำลังให้ความยินยอมในการรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บรรยายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้  ข้อยกเว้นสำหรับการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมเป็นไปตาม มาตรา 24 ถึง มาตรา 26 ของ พ.ร.บ.ฯ

4 การใช้คุกกี้

4.1 คอร์ติน่า วอทช์  ใช้ “คุกกี้”  ซึ่งคุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของเรา  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้ โปรดดูนโยบายคุกกี้ของเรา  ท่านสามารถบล็อกหรือปิดคุกกี้ในการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านได้  ท่านต้องทราบว่าการบล็อกหรือการปิดคุกกี้นั้นอาจกระทบกับคุณภาพในการให้ประสบการณ์ผู้ใช้บนเว็บไซต์ของเรารวมถึงอาจกระทบในด้านอื่นด้วย การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปหมายความว่าท่านกำลังตกลงใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา

5 ไซต์ของบุคคลอื่น

5.1 เว็บไซต์ของเรา และ/หรือ แอปของเรา อาจประกอบด้วยลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่จัดการโดยบุคคลภายนอก  เราไม่รับผิดชอบสำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่จัดการโดยบุคคลภายนอกที่ลิงค์มายังเว็บไซต์ของเรา  เราแนะนำอย่างยิ่งว่าให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลภายนอกดังกล่าวทั้งหมดที่ท่านเข้าชม  เว็บไซต์บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจใช้แบรนด์ร่วมกันกับโลโก้หรือเครื่องหมายการค้าของสินค้าของเราแต่เราไม่ได้เป็นผู้จัดการหรือดูแลรักษาเว็บไซต์บุคคลภายนอกเหล่านั้น  เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ของเรา ท่านควรตรวจสอบข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเว็บไซต์บุคคลภายนอกเพื่อพิจารณาว่าบุคคลภายนอกเหล่านั้นจะจัดการข้อมูลที่รวบรวมจากท่านอย่างไร

6 ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

6.1 เราได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ให้สูญหาย ถูกใช้ หรือเข้าถึงได้โดยไม่รับอนุญาต หรือถูกดัดแปลงหรือเปิดเผย  นอกจากนี้ เรายังจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เฉพาะพนักงาน ตัวแทน ผู้รับจ้าง และบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่จำเป็นต้องรู้เท่านั้น  บุคคลเหล่านั้นจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำสั่งของเราและบุคคลเหล่านั้นมีหน้าที่ในการรักษาความลับด้วย

6.2 เราได้จัดให้มีขั้นตอนจัดการกับกรณีต้องสงสัยว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและจะแจ้งให้ท่านและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องทราบถึงการละเมิดดังกล่าวหากเรามีหน้าที่ตามกฎหมายให้ต้องแจ้ง

7 การเก็บรักษาข้อมูล

7.1 เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เรารวบรวมข้อมูลนั้น รวมถึงเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ทางบัญชี หรือทางการรายงาน

7.2 เพื่อกำหนดระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เรา (และบุคคลอื่น) พิจารณาจากลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล ความเสี่ยงต่อการถูกใช้หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน วัตถุประสงค์ในการที่เรารวบรวมข้อมูล และข้อกำหนดตามกฎหมายที่บังคับใช้

7.3 โปรดติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดของระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลลักษะต่างๆ ของท่านที่: [[email protected] หรือโทรศัพท์ [ (66) 2254 1031 ]

7.4 ในบางสถานการณ์ เราอาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระบุตัวตนไม่ได้ (ทำให้ไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังตัวท่านได้) เพื่อการวิจัยหรือกระบวนการทางสถิติ ซึ่งในกรณีดังกล่าวเราอาจใช้ข้อมูลนี้โดยไม่แจ้งท่านอีก

7.5 หากท่านต้องการให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดแจ้งเราเป็นลายลักษณ์อักษร

8 การเพิกถอน การเข้าถึง และการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

8.1 ท่านอาจขอเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของเราในขณะนี้โดยส่งคำขอของท่านตาม Form A หรือ Form B และใช้แบบฟอร์มออนไลน์ที่ระบุไว้ในนั้น  ส่วนคำขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เราจะพยายามจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่านภายใน 10 (สิบ) วันทำการนับจากวันที่ทำคำขอ  หากไม่สามารถทำตามคำขอได้ภายในกรอบเวลาดังกล่าวได้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบว่าเราจะตอบคำขอได้เร็วที่สุดเมื่อใด สำหรับคำขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทันทีที่ทำได้หลังจากทำคำขอยกเว้นเรามีเหตุผลอันสมควรที่จะไม่ทำการแก้ไขดังกล่าว

8.2 ขึ้นอยู่กับขอบเขตและลักษณะของงานที่กำหนดให้เราดำเนินการตามคำขอเข้าถึงข้อมูลของท่าน เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อชำระต้นทุนการจัดการที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจะประเมินเป็นรายกรณีโดย เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา (ข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลปรากฏตามด้านล่าง) หากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว เราจะแจ้งท่านเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบค่าธรรมเนียมโดยประมาณเพื่อให้ท่านพิจารณา  โปรดทราบว่าเราจะดำเนินการตามคำขอของท่านเมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าธรรมเนียมแล้วเท่านั้น  ในบางกรณี เราอาจเรียกเก็บเงินมัดจำจากท่านก่อนที่เราจะดำเนินการตามคำขอเข้าถึงข้อมูล  ท่านจะได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหากต้องชำระเงินมัดจำสำหรับค่าธรรมเนียมโดยประมาณ ถ้ามี

8.3 ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมสำหรับการรวบรวม การใช้ และ/หรือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของเราหรือภายใต้ความควบคุมของเราโดยส่งคำขอตาม Form C และใช้แบบฟอร์มออนไลน์ที่ระบุไว้ในนั้น  เราจะดำเนินการตามคำขอของท่านภายใน 10 (สิบ) วันทำการนับจากวันที่ทำคำขอถอนความยินยอม และหลังจากนั้นเราจะไม่รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะใดๆ ที่ระบุไว้ในคำขอของท่าน  การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเราอาจเป็นไปในลักษณะด้วยความจำเป็นหรือสมัครใจขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  ในกรณีที่ท่านมีหน้าที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเราแต่ท่านไม่ให้หรือเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวเรา หรือไม่ให้ความยินยอมในการกระทำข้างต้น หรือไม่ให้ความยินยอมตามนโยบายนี้ เราจะไม่สามารถให้บริการของเรา / หรือติดต่อกับท่านได้

8.4 หากท่านมีข้อร้องเรียนหรือข้อร้องทุกข์ใดๆ เกี่ยวกับวิธีที่เรากำลังจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือวิธีที่เราปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฯ เรายินดีให้ท่านติดต่อเราเพื่อแจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อร้องทุกข์ของท่านใน Form D และใช้แบบฟอร์มออนไลน์ที่ระบุไว้ในนั้น

หากท่านส่งข้อร้องเรียนหรือข้อร้องทุกข์ในรูปของอีเมลหรือจดหมาย โปรดระบุหัวเรื่องว่า ข้อร้องเรียนตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อช่วยให้เราจัดการข้อร้องเรียนของท่านได้อย่างรวดเร็ว

8.5 ท่านสามารถใช้สิทธิ์ดังต่อไปนี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยติดต่อเราที่อีเมล: [email protected]

หรือโทรศัพท์ [ (66) 2254 1031 ] หรือ ส่งจดหมายไปที่ 26/50 ชั้น 14 อาคารอรกานต์ ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 ประเทศไทย

สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล : สิทธิ์ในการได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (สิทธิ์ในการเข้าถึง)

สิทธิ์ในการแก้ไขให้ถูกต้อง : สิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขความผิดพลาดใดๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิทธิ์ในการลบ การทำลาย หรือการทำให้ระบุตัวตนไม่ได้ : สิทธิ์ในการขอให้เราลบ ทำลาย หรือทำให้ระบุตัวตนไม่ได้ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในบางสถานการณ์

สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล : สิทธิ์ในการขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์ เช่น ท่านโต้แย้งเรื่องความถูกต้องของข้อมูล

สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล : สิทธิ์ในการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้เราไว้ ในรูปแบบที่อ่านด้วยเครื่องได้ ในลักษณะที่ใช้แพร่หลายและมีโครงสร้าง ไปยังบุคคลภายนอกในบางสถานการณ์

สิทธิ์ในการคัดค้าน : สิทธิ์ในการคัดค้านในเวลาใดๆ สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการตลาดทางตรง (รวมถึงการจัดทำข้อมูลระบุลักษณะของลูกค้า) การวิจัยจากประวัติหรือการวิจัยทางสถิติ หรือกรณีอื่น คือสิทธิ์ในการคัดค้านไม่ให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป เช่น การประมวลผลที่ทำเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา

สิทธิ์ในการไม่ให้ตัดสินใจแทนโดยอัตโนมัติ : สิทธิ์ในการไม่ให้ตัดสินใจแทนโดยการประมวลผลอัตโนมัติ (รวมถึงตัดสินใจแทนโดยพิจารณาจากการจัดทำข้อมูลระบุลักษณะของลูกค้า) ที่ส่งผลทางกฎหมายเกี่ยวกับตัวท่านหรือกระทบต่อท่านในทำนองเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญ

8.6 ท่านจะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (หรือในการใช้สิทธิ์ใดๆ ดังกล่าวข้างต้น)  แต่เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามสมควรหากคำขอของท่านไม่ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริง เป็นการขอซ้ำๆ หรือเป็นการขอที่มากเกินสมควร  หรือเราอาจปฏิเสธที่จะไม่ทำตามคำขอของท่านในสถานการณ์เหล่านี้ก็ได้

8.7 เราอาจต้องขอข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงจากท่านเพื่อช่วยเรายืนยันตัวตนของท่านและให้แน่ใจว่าเราเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (หรือในการใช้สิทธิ์ใดๆ ดังกล่าวข้างต้น) จริงๆ ซึ่งเป็นมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกเปิดเผยให้บุคคลใดที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับ  เราอาจติดต่อท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอของท่านเพื่อเร่งการตอบคำขอของท่าน8.6 ท่านจะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (หรือในการใช้สิทธิ์ใดๆ ดังกล่าวข้างต้น)  แต่เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามสมควรหากคำขอของท่านไม่ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริง เป็นการขอซ้ำๆ หรือเป็นการขอที่มากเกินสมควร  หรือเราอาจปฏิเสธที่จะไม่ทำตามคำขอของท่านในสถานการณ์เหล่านี้ก็ได้

9 การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

9.1 ในฐานะส่วนหนึ่งของความพยายามของเราในการปฏิบัติตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และขั้นตอนฉบับล่าสุด เราจะทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และขั้นตอนเหล่านี้เป็นครั้งคราว  เราสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยดุลยพินิจเด็ดขาด  นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขแล้วจะประกาศไว้บนเว็บไซต์ของเรา  ขอให้ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราวเพื่อที่ท่านจะได้ทราบนโยบายล่าสุดของเราที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุกกี้

คอร์ติน่า วอทช์  ใช้ คุกกี้ HTTP cookies (“คุกกี้”) บนเว็บไซต์ของเราเพื่อปรับปรุงประสบกาณ์การใช้งานออนไลน์ของท่าน

คุกกี้อนุญาตให้มีการบันทึกข้อมูลดิบ (ข้อมูลสารสนเทศ) จากการใช้เว็บไซต์  ข้อมูลสารสนเทศ จะถูกรวบรวมและจัดเก็บบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้โดยบราวเซอร์เว็บของผู้ใช้งาน  ข้อมูลสารสนเทศที่รวบรวมมาสามารถใช้เพื่อปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานออนไลน์เมื่อใช้เว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์จะจำข้อมูลสารสนเทศที่ท่านใส่ไว้ซึ่งเว็บไซต์จดจำไว้ (สิ่งที่ท่านเพิ่มไว้ในรายการสิ่งที่อยากได้) หรือบันทึกกิจกรรมการเข้าชมเว็บ (การล็อกอิน)

เมื่อใช้งานและเข้าถึงบริการที่เว็บไซต์ให้ไว้ หมายความว่า คอร์ติน่า วอทช์ ได้ใส่ไฟล์คุกกี้จำนวนหนึ่งไว้ในเว็บบราวเซอร์ของท่าน

เราใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

ท่านสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ก็ได้โดยปรับแต่งค่าเริ่มต้นในบราวเซอร์ของท่าน  หากท่านต้องการปรับแต่ง โปรดดูเมนู ช่วยเหลือ บนบราวเซอร์ของท่าน  อย่างไรก็ตามท่านอาจไม่สามารถใช้คุณลักษณะแบบปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเราได้หากปิดคุกกี้

นอกจากคุกกี้ของเราเอง เราอาจใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเพื่อรายงานสถิติการใช้บริการ นำส่งโฆษณาบนหรือผ่านบริการ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ระบุไว้ด้านบน

ส่วนของ โรเล็กซ์

ขณะท่องเว็บของเราในส่วนของ โรเล็กซ์ มีคุกกี้บางไฟล์ที่ควบคุมโดย โรเล็กซ์ เอสเอ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายคุกกี้ดังต่อไปนี้ ท่านอาจมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ที่มีคุกกี้ฝังอยู่ จาก www.rolex.com  ในกรณีดังกล่าวจะบังคับใช้ตามประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวที่เผยแพร่อยู่ใน www.rolex.com เท่านั้น